Esteu aquí: Inici Mecanismes de participació Consell municipal de persones amb discapacitats

Consell municipal de persones amb discapacitats

Missió
L’objecte del Consell Municipal de Persones amb Discapacitats de la Ciutat de Lleida és la promoció de la participació de tota la ciutadania i de manera específica, de les persones amb discapacitats físiques, psíquiques, sensorials i/o derivades de malaltia mental en la vida  social, laboral, cultural i recreativa  i en la millora de les condicions de vida del nostre municipi.
Objectius

Els seus objectius són:

1. Fomentar la participació, coordinació i l’associacionisme entre els afectats o entre les organitzacions en les que s’integrin, ja siguin persones directes,  entitats publiques o privades i/o els sectors afectats i/o interessats, per tal d’establir a l’efecte els mecanismes adients d’informació, d’estímul i de seguiment de les seves activitats.

2. Assessorar l’Ajuntament en els diferents programes i/o actuacions que aquest dugui a terme a la ciutat, de manera que siguin accessibles a qualsevol persona, estigui afectada o no per una discapacitat.

3. Analitzar, deliberar i emetre informes sobre la situació de les persones amb discapacitat a Lleida, creant, amb la visió i informació dels i les membres, un coneixement útil per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

4. Realitzar un informe anual que reculli les accions, orientacions i propostes sorgides en el si del consell.

5. Dur a terme el seguiment i l’avaluació de l’actuació municipal i la realitat de la ciutat en les diferents dimensions que abasta l’àmbit del consell, establint els indicadors socials necessaris.

6. Donar degut compliment als acords presos en la Declaració de Barcelona, durant el Congrés “ La Ciutat i les Persones amb Disminució”, celebrat l’any 1995, signada per la nostra ciutat.

7. Formular i traslladar al govern municipal propostes i recomanacions per a millorar l’acció vers les persones amb discapacitat a la ciutat.

8. Trametre les seves conclusions a altres consells de participació de la ciutat i sol·licitar-ne informació.

9. Promoure i potenciar la coordinació entre les institucions i organitzacions que actuen en aquest camp.

10. Donar visibilitat i reconeixement a l’acció  que es porten a terme vers les  persones amb discapacitat.

11. Altres que l’Ajuntament de Lleida o el Consell de Benestar i Acció Social pugui encomanar d’acord als seus estatuts

Secretaria tècnica
Àrea d’atenció a les persones amb discapacitat, de la Regidoria de Benestar Social i Ocupació de l'Ajuntament de Lleida.
Membres

Amb veu i vot:

ALLEM
AMISSALL
ASPID
FUNDACIÓ ASPROS
AREMI
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALLATS D’ALZHEIMER
ASSOCIACIÓ PROVINCIAL DE LARINGECTOMITZATS
ASSOCIACIÓ SÍNDROME DE DOWN
ASSOCIACIÓ LA TORXA
COL•LEGI DE METGES
COL•LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS
COL•LEGI PÚBLIC L’ESPERANÇA
CREU ROJA LLEIDA
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA. GENERALITAT DE CATALUNYA
ESCLEROSI MÚLTIPLE
ESCOLA DE JARDINERIA LES BASSES
ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL PLANÇÓ
FALCUTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS. FAV
FRATER. FRATERNITAT CRISTIANA DE MALALTS I MINUSVÀLIDS DE LLEIDA
LLAR DE SANT JOSEP
LLAR DE LES PERSONES  SORDES
ONCE
SALUT MENTAL PONENT
SHALOM
UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS
OBRA SOCIAL CATALUNYA CAIXA. LLEIDA
CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
GRUP MUNICIPAL PSC
GRUP MUNICIPAL CIU
GRUP MUNICIPAL PP

Amb veu però sense vot:

IMO
REGIDORIA D’ESPORTS
IME
REGIDORIA DE SALUT PÚBLICA
BENESTAR SOCIAL I OCUPACIÓ
REGIDORIA D’URBANISME

Funcionament

La gestió i presa de decisions del Consell  Municipal de Persones amb Discapacitats s’exercirà pels òrgans següents:

  • El Ple.
  • La Comissió Permanent.
  • La Comissió de Treball que es creguin oportunes


El Plenari:

Òrgan de màxima representació del Consell.

Es reuneix en sessió ordinària, un cop l’any, i en sessió extraordinària sempre que ho consideri oportú la Presidència, o ho sol•liciti la Comissió Permanent en ple, o 1/3 dels membres del Plenari.

Comissions:

B.1. Comissió Permanent.

És l’encarregada de preparar les sessions del Consell Municipal així com de fer el seguiment dels acords presos en les reunions del Consell.
És reuneix un cop l’any sempre que no hi hagi cap reunió extraordinaria.
Dins d’aquesta Comissió també s’ha anat avaluant l’evolució del les actuacions dutes a terme a nivell municipal que havien estat plantejades al 2006 en el Pla Local d’acció per afavorir la participació i la inclusió de les persones amb discapacitat a nivell de Lleida.

B.2. Comissió de Treball

L’Objectiu que tenen és analitzar, encarregar i/o elaborar recerques i/o propostes en relació a un tema determinat, per tal d’enriquir els debats del Consell, així com per fer el seguiment dels projectes i iniciatives que es determinin al Plenari o la Comissió Permanent. Elevaran les seves conclusions al Plenari per al seu debat.
Es constituiran diferents Comissions de Treball.

Documents d'interès

Carrer Tallada 34, 1r
25002 - Lleida
Tel: 973 700 306
serveispersonals@paeria.cat

La Paeria - Ajuntament de Lleida