Esteu aquí: Inici Mecanismes de participació

Mecanismes de participació, cooperació i treball en xarxa

L’Ajuntament de Lleida, des de la Regidoria de Benestar Social i Ocupació, considera el tercer sector com a part fonamental en la planificació de les polítiques socials, essent un dels pilars bàsics per a assolir un treball coordinat i en xarxa, cercant la complementarietat i la corresponsabilitat. Igualment la regidoría veu imprescindible el treball en xarxa amb tots els agents locals per a optimitzar les intervencions socials.

Així, s’estableixen mecanismes de cooperació, com les xarxes i taules de coordinació locals, els òrgans de participació formals, l’atorgament de subvencions per a entitats del 3r sector que desenvolupen projectes amb impacte sobre la realitat social de la ciutat i la cessió d’espais per al desenvolupament de les activitats.

1. Mecanismes de participació ciutadana

Els mecanismes de participació ciutadana tenen la funció d’orientar, d’assessorar, d’exercir la consulta i articular propostes amb la participació de diferents agents locals, per tal de millorar la participació i la qualitat de vida dels diferents sectors de població i així promoure una ciutat activa i solidària. Comptem amb Consells assessors i les Taules territorials.

1.1. Consell de Benestari Acció Social

El Consell de Benestar i Acció Social de Lleida és un òrgan col·legiat de participació comunitària per a l’assessorament, consulta, proposta i participació en matèria de serveis socials al nostre municipi. (+ informació)

1.2. Consell de Persones amb Discapacitats

És l’òrgan permanent de participació de la ciutadania en aquells àmbits d’activitat pública municipal que puguin afectar les persones amb discapacitats físiques, psíquiques, sensorials i/o derivades de malaltia mental discapacitat i totes les persones que els siguin properes. (+ informació)

1.3. Consell de la Gent Gran

És l’òrgan que promou la participació de tots els ciutadans i, de manera específica, de la gent gran, en la vida social, cultural i recreativa del nostre municipi. (+ informació)

1.4. Taules territorials d’infància i adolescència

Les Taules Territorials d'Infància i Adolescència són òrgans consultius que tenen l'objectiu de coordinar, impulsar i promoure les polítiques d'infància dins de cada territori. Aquests òrgans de participació permeten una actuació des de l'entorn més proper al medi social de l'infant o adolescent, per implementar, des de la perspectiva del treball en xarxa i la coordinació, polítiques de prevenció, detecció i protecció dels infants i adolescents. (+ informació)

1.5.Taules territorials de distribució d'aliments bàsics

Són plataformes operatives dinamitzades des dels equips bàsics de serveis socials, que treballen a cada barri de la ciutat de Lleida. Estan composades per totes les entitats d’iniciativa social que presten serveis d’atenció a les necessitats bàsiques de la població i cerquen la millora de la cobertura de les necessitats alimentàries des de la proximitat, mitjançant el treball coordinat i en xarxa.

Actualment, un total de 26 entitats de la ciutat hi participen.(+ informació)

2. Xarxes professionals

Les xarxes professionals pretenen millorar els processos i les intervencions i aprofitar sinèrgies en els diferents àmbits en què actuen les entitats i les institucions.

La Regidoria de Benestar Social i Ocupació participa tant en xarxes d’abast local com supramunicipal.

2.1. Xarxes de treball local

2.1.1. Comissió sobre el Treball Sexual

Aquesta comissió realitza el seguiment de les actuacions del Pla integral sobre el treball sexual.

Treballa per una intervenció integral en les diferents situacions relacionades amb l'exercici del treball sexual. (+informació)

2.1.2. Xarxa d'entitas socials d'atenció a les necesitats bàsiques

Des de l’Ajuntament de Lleida, fruit del Pla Local d’Inclusió Social i de l’actual situació de crisis econòmica, l’any 2009 es creà la Xarxa d’Entitats Socials d’Atenció a les necessitats Bàsiques, formada per institucions i entitats de Lleida que treballen amb persones amb risc de vulnerabilitat social, per donar resposta a l’actual situació de crisi econòmica i per afavorir les sinèrgies locals i la planificació d’accions comunes que produeixin millora en la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Lleida, pel que fa a la millora de la cobertura de les necessitats bàsiques s’estructura en tres comissions operatives. (+ informació)

2.1.3. Equip de treball d’ entitats del tercer sector que treballen amb col·lectius en risc social

Té la missió de facilitar que els col·lectius que es troben en risc d’exclusió social puguin rebre una formació ocupacional que permeti la seva integració a la societat a través de la inserció laboral.

És un espai real de participació, de coordinació i d’intercanvi d’experiències on poden confluir persones de diferents entitats amb idees i experiències comunes envers les entitats del tercer sector de la ciutat de Lleida. (+informació)

2.1.4. Xarxa de centres oberts i Ciberaules

La Xarxa de Centres Oberts i Ciberaules de Lleida, treballa amb els responsables de cada un dels Centres Oberts i Ciberaules, amb la intenció d’establir unes línies de treball comunes per millorar la intervenció, intercanviar recursos, experiències i iniciatives. (+ informació)

2.1.5. Xarxa Lleida Lleure

Òrgan de participació dels diferents serveis de lleure de la ciutat que té com a finalitat obrir una via de diàleg permanent i oferir un espai d’intercanvi d’experiències i de formació en l’educació del lleure infantil i juvenil.

Aquest òrgan depèn de l’Institut Municipal Educació i la Regidoria de Benestar Social i Ocupació hi col·labora. (+ informació)

2.2. Xarxes supramunicipals

Lleida participa en diferents xarxes de caire supramunicipal amb diferents objectius comuns:

  • Facilitar la interconnexió i la informació entre diferents punts de la xarxa.
  • Mapificar els recursos disponibles.
  • Dissenyar i crear eines de gestió comunes i sistemes d’informació que permetin la descripció i anàlisi comparatiu.
  • Donar una major rellevància a l’abordatge de diferents situacions.
  • Homogeneïtzar model d’intervenció.

En concret aquestes xarxes són:

  • Xarxes en col·laboració amb el Departament de Salut: disminució de danys en el consum de drogues, educació, prevenció i promoció de la salut, dogues i societat, Govern territorial de Salut...
  • Xarxes en col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família: Plans Locals d’Inclusió de Catalunya, Exclusió Social, Infància en risc...
  • Xarxes en col·laboració amb el Departament d’Educació: Hàbits saludables, absentisme escolar...
  • Altres xarxes: Xarxa Sida i Món Local; Xarxa Perifèrics per la promoció de la salut i la prevenció en l’àmbit de les drogues; Observatori internacional de persones amb discapacitats...

La Regidoria de Benestar Social i Ocupació també forma part de la Federació Catalana de Municipis i col·labora estretament amb la Diputació de Barcelona en la creació de materials de treball de diversa índole.

Carrer Tallada 34, 1r
25002 - Lleida
Tel: 973 700 306
serveispersonals@paeria.cat

La Paeria - Ajuntament de Lleida