Esteu aquí: Inici Mecanismes de participació Consell de Lleida Social.

Consell de Lleida Social.

Objecte

L’objecte del Consell Municipal “Lleida Social” es impulsar un espai ampli i estable de reflexió i recerca de consens sobre temes estratègics per al benestar social en matèria de serveis socials, promoure i potenciar el treball participatiu, col·laboratiu i corresponsable entre les institucions i organitzacions que actuen en aquest camp i promoure la complementarietat entre les administracions públiques i les entitats i empreses de caràcter social, que exerceixen la seva activitat en l’àmbit dels serveis socials.

Funcions

Són funcions del consell:

Analitzar, deliberar i reflexionar sobre la situació de l’acció social a Lleida, creant, amb la visió i informació dels membres, un coneixement útil per la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

  1. Realitzar un informe/memòria anual que reculli les accions, orientacions i propostes sorgides en el si del consell.
  2. Dur a terme el seguiment i l’avaluació de les accions plantejades en el sí del Consell en les diferents dimensions que abasta l’àmbit del consell, establint els indicadors socials necessaris.
  3. Formular i traslladar al govern municipal propostes i recomanacions per a millorar l’acció social a la ciutat.
  4. Fer propostes i suggeriments als consells territorials, als consells supramunicipals i/o al Consell General de Serveis Socials.
  5. Formular propostes al Ple municipal en els termes i seguint el procediment establert a l’article 15 d’aquest reglament.
  6. Debatre i emetre informes sobre plans d'actuació, plans sectorials i plans estratègics de l’àmbit de l’acció social quan siguin requerits.
  7. Proposar els processos de debat i participació ciutadana oportuns per a la millora de l’acció social a Lleida.
  8. Trametre les seves conclusions a altres consells de participació de la ciutat i sol·licitar-ne informació.

10. Donar visibilitat i reconeixement a l’acció social.

11. Altres que l’Ajuntament de Lleida pugui encomanar.

Consulteu aquí els Estatuts.

ÒRGANS DEL CONSELL

Són òrgans del Consell Municipal “Lleida Social”:

-      El Plenari

-      La Presidència

-      La/es vicepresidència/es

-      La Comissió de coordinació

-      Els grups de treball sectorials

1.2. Taula de treball Sectorial de persones amb diversitat funcional.

Aquesta taula esta formada pels membres de l'antic Plenari del Consell Municipal de persones amb discapacitat.

És divideixen en grups de treball segons els àmbit o projectes que es volen treballar a nivell ciutat.

-      La Secretaria tècnica

Carrer Tallada 34, 1r
25002 - Lleida
Tel: 973 700 306
serveispersonals@paeria.cat

La Paeria - Ajuntament de Lleida