Esteu aquí: Inici Mecanismes de participació Consell de Benestar i Acció Social de Lleida

Consell de Benestar i Acció Social de Lleida

Missió:
El Consell de Benestar i Acció Social de Lleida és un òrgan col·legiat de participació comunitària per a l’assessorament, consulta, proposta i participació en matèria de serveis socials al nostre municipi.
Objectius:

Atesa l’amplitud de l’àmbit de treball del Consell, aquest centrarà preferentment la seva activitat en les qüestions que es considerin més estratègiques i globals en matèria d’inclusió i cohesió social a la ciutat.

Objectius:

1. Analitzar, deliberar i emetre informes sobre la situació de l’acció social a Lleida, creant, amb la visió i informació dels i les membres, un coneixement útil per la millora de la qualitat de vida dels i les ciutadanes de la ciutat.

2. Realitzar un informe anual que reculli les accions, orientacions i propostes sorgides en el si del consell.

3. Dur a terme el seguiment i l’avaluació de l’actuació municipal i la realitat de la ciutat en les diferents dimensions que abasta l’àmbit del consell, establint els indicadors socials necessaris.

4. Formular i traslladar al govern municipal propostes i recomanacions per a millorar l’acció social a la ciutat.

5. Fer propostes i suggeriments als consells territorials, als consells supramunicipals i/o al Consell General de Serveis Socials.

6. Debatre i emetre informes sobre plans d'actuació, plans sectorials i plans estratègics de l’àmbit de l’acció social quan se’ls requereixi.

7. Proposar els processos de debat ciutadà i participació oportuns per a la millora de l’acció social a Lleida.

8. Trametre les seves conclusions a altres consells de participació de la ciutat i sol·licitar informació d’aquests.

9. Promoure i potenciar la coordinació entre les institucions i organitzacions que actuen en aquest camp.

10. Donar visibilitat i reconeixement a l’acció social.

11. Altres que l’Ajuntament de Lleida pugui encomanar.

Secretaria Tècnica:

Oficina Tècnica del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Socialplalocalinclusio@paeria.cat 973 700 359

Composició:

1. Seran membres de ple dret del Consell d’Acció Social:

a) Càrrecs electes i altres càrrecs municipals

b) Representants d’altres administracions i institucions

c) Representants dels interessos empresarials i sindicals

d) Representants i persones de la societat civil

e) Representants dels grups de treball sectorials

2. Seran membres amb veu i sense vot:

a) Representants tècnics/ques municipals amb responsabilitat funcional sobre l’àmbit d’actuació del consell, a proposta de la Presidència.

b) Altres tècnics/ques i professionals convidats puntualment a participar al Consell, en funció dels temes a tractar

c) Secretaria: Secretari/a municipal o persona en qui delegui.

Funcionament:

El Consell de Benestar i Acció Social de Lleida, ateses les seves funcions i per tal de facilitar la seva operativitat, funcionarà en els següents òrgans col·legiats: Plenari, Comissió Permanent i Grups de treball sectorials (temporals i permanents).

Seran grups de treball permanents del Consell de Benestar i Acció Social els diferents Consells Municipals existents vinculats a l’àmbit de l’acció social:

  • Consell Municipal de les Persones amb Discapacitats.
  • Consell Municipal de la Gent Gran.
  • Consell Municipal de la Dona.
  • Consell Assessor de la Infància i l’Adolescència.
  • Consell Escolar Municipal.
  • Consell Municipal de Salut de la ciutat de Lleida.
  • Consell de la Formació Professional i l'Ocupació de Lleida.
  • Consell Assessor Municipal de l’Esport.

Aquests Consells es continuaran regint, internament, pels seus propis estatuts.

Els grups de treball temporals bé temporals es crearan per tractar qüestions puntuals d’especial interès i es dissoldran un cop acomplert l’objectiu pel qual es van crear..

Un/a representant de cada un dels grups de treball permanents del Consell i 8 representants del Plenari entre la resta de membres de l’òrgan, a proposta de la Presidència del Consell de Benestar i Acció Social de La Ciutat de Lleida formaran part de la Comissió permanent.

La Comissió permanent serà l’encarregada de fer el seguiment de cadascun d’aquests grups de treball, així com de rendir comptes al Plenari del Consell de Benestar i Acció Social.

El Plenari, com a òrgan de màxima representació del Consell serà l’òrgan en què s’informarà i abordarà aquelles qüestions més estratègiques i globals en matèria d’inclusió i cohesió social.

Documents d’interès:

Carrer Tallada 34, 1r
25002 - Lleida
Tel: 973 700 306
serveispersonals@paeria.cat

La Paeria - Ajuntament de Lleida