Esteu aquí: Inici Mecanismes de participació Consell municipal de la gent gran

Consell municipal de la gent gran

Missió
L’objecte del Consell Municipal de la Gent Gran és la promoció de la participació de tots els ciutadans i, de manera específica, de la gent gran, en la vida social, cultural i recreativa del nostre municipi, potenciant la capacitat d’acció i creació d’aquest sector de població i formant així una xarxa d’interacció generacional en la que cada persona, tingui l’edat que tingui, pugui aportar a la resta de conciutadans suport, idees i experiències útils.
Objectius

Els seus objectius són:

1. Fomentar la participació directa de les persones, les entitats i els sectors interessats, establint a l’efecte els mecanismes adients d’informació, estímul i de seguiment de les seves activitats.

2. Assessorar l’Ajuntament en els diferents programes i/o actuacions que aquest dugui a terme a la ciutat, de manera que siguin accessibles a qualsevol persona, i preveguin l’assistència i participació de la gent gran.

3. Preparar i difondre estudis sobre els problemes que més comunament afectin aquest sector de població i sobre les possibles solucions i alternatives a aquests, prioritzant els temes més urgents.

4.Fomentar l’aplicació de polítiques i actuacions municipals integrals i integradores encaminades a la defensa dels drets dels/de les nostres grans.

5.Fer una recerca, recull i estudi de dades per tal d’arribar al coneixement permanent i el més exacte possible de la realitat social de les persones grans de la nostra ciutat: associacionisme, activitats específiques que es fan, activitats en que més es participen... etc.

6. Fomentar i promoure l’associacionisme i la col·laboració entre els/les possibles interessats/des i entre les organitzacions en que s’integrin, potenciant la coordinació entre elles.

7. Fomentar la protecció i la promoció de la salut de les persones grans.

8.Fomentar el desplegament de noves accions i modalitats d’actuació susceptibles de convocar totes les generacions i d’engrescar grups de persones grans amb les quals sol haver-hi poca connexió.

9.Altres que l’Ajuntament de Lleida o el Consell de Benestar i Acció Social pugui encomanar d’acord als seus estatuts.

Secretaria tècnica
Àrea de promoció de la Gent Gran i del Voluntariat. Regidoria de Polítiques per als Drets de les Persones. Ajuntament de Lleida.
Membres

Amb veu i vot:

 • Coordinadora de Jubilats.
 • Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer.
 • C. C. O. O. Lleida.
 • Càritas Diocesana de Lleida.
 • Col·legi d'educadores i educadors socials de Catalunya.
 • Col·legi oficial d’infermeres i infermers de Lleida.
 • Col·legi oficial de treball social de Catalunya.
 • Col·legi oficial de metges de la província de Lleida.
 • Col·legi oficial de periodistes de Catalunya.
 • Col·legi oficial de psicologia – Delegació de Lleida.
 • Creu Roja – Lleida.
 • Instituto Nacional de la Seguridad Social.
 • Esplai Sant Anàstasi.
 • Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
 • FAVLL. (Federació d’Associacions de Veïns de Lleida.
 • Federació Catalana de Voluntariat Social.
 • Fundació la Caixa.
 • Fundació Catalunya – La Pedrera.
 • Fundació Amics de la Gent Gran.
 • Grau sénior de la UdL.
 • Llar de jubilats Blocs Joan Carles.
 • Llar de jubilats de Balafia.
 • Llar de jubilats de Democràcia.
 • Llar municipal de jubilats de Bonaire.
 • Llar municipal de jubilats de Bordeta.
 • Llar municipal de jubilats de l’Ereta.
 • Llar municipal de jubilats de Magraners.
 • Llar municipal de jubilats de Mariola.
 • Llar municipal de jubilats de Pardinyes.
 • Llar municipal de jubilats de Raïmat.
 • Llar municipal de jubilats de Rufea.
 • Llar municipal de jubilats de Sta. Cecília.
 • Llar municipal de jubilats de Sta. Teresina.
 • Llar municipal de jubilats de Sucs.
 • Llar municipal de jubilats el Pilar.
 • Llar municipal de jubilats del Secà de Sant Pere.
 • Marea pensionista.
 • Representants dels diferents grups polítics municipals.
 • Servei Català de la Salud – CAT SALUT
 • U. G. T. Lleida.
 • Vicerectorat d’activitats culturals i projecció universitària. Universitat de Lleida.

Amb veu però sense vot:

 • Regidoria de les Polítiques a favor de la creativitat, la Cultura, l’Educació i els Esports. Cultura.
 • Regidoria de les Polítiques a favor de la creativitat, la Cultura, l’Educació i els Esports. Esports.
 • Regidoria de les Polítiques a favor de la creativitat, la Cultura, l’Educació i els Esports. Infància.
 • Regidoria de Polítiques per als Drets de les Persones. Salut Pública.
 • Regidoria de Polítiques per als Drets de les Persones.
Funcionament
La gestió i presa de decisions del Consell Municipal de la Gent Gran s’exercirà pels òrgans següents:
 • El Ple.
 • La Comissió Permanent.


El Plenari:

Òrgan de màxima representació del Consell.

Es reunirà al menys dos cops l’any en sessió ordinària, i en sessió extraordinària sempre que la Presidència ho consideri necessari, així com quan ho demani 1/3 dels seus membres mitjançant proposta al/a President/a.

Comissions:

B.1. Comissió Permanent.

Es crearà una Comissió Permanent encarregada de preparar les sessions del Ple, alhora que realitzarà un seguiment dels acords presos per aquest.  La Comissió Permanent es reunirà, com a mínim, un cop cada quatre mesos i sempre per convocatòria del/de la President/a o bé a petició de tres dels seus membres i quedarà vàlidament constituïda quan hi concorrin al menys tres membres amb dret a vot.

B.2. Comissió de Treball

Podran formar-se comissions de treball per a temes específics per acord del Ple o a proposta del/de la President/a. Aquestes comissions estaran composades per membres del Consell i, si es considera necessari, per tècnics especialitzats en els diferents temes objecte d’estudi o treball, designats/des tots ells/elles pel/per la President/a.

Documents d'interès

Carrer Tallada 34, 1r
25002 - Lleida
Tel: 973 700 306
serveispersonals@paeria.cat

La Paeria - Ajuntament de Lleida