Esteu aquí: Inici Guia discapacitats

Guia de Recursos i Serveis per a persones amb discapacitat a la ciutat de Lleida

Traductor: 

GUIA DE RECURSOS I SERVEIS
PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT A LA CIUTAT DE LLEIDA

La Guia de recursos i serveis per a persones amb discapacitat, ha estat elaborada amb el suport del Consell Municipal de Persones amb Discapacitat. La finalitat d’aquesta guia és esdevenir un material útil i pràctic que serveixi d’orientació i informació dels recursos i suports existents que fomenten i afavoreixen la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania. Per qualsevol suggeriment, podeu contactar amb l'Àrea d'atenció a les persones amb discapacitats.

Loading

ÍNDEX:

 1. Accessibilitat i mobilitat urbana
 2. Habitatge i foment de l'autonomia personal
 3. Educació i formació
 4. Lleure, cultura i esport
 5. Inserció laboral
 6. Participació i comunicació
 7. Atenció social i sanitària
 8. Prestacions, pensions i ajuts econòmics
 9. Federacions, associacions i entitats de persones amb discapacitat a Lleida
 10. Normativa
 11. Contacta amb nosaltres


A. ACCESSIBILITAT I MOBILITAT URBANA

1. Pla de Mobilitat Urbana a Lleida
Més informació

2. Establiments de pública concurrència accessibles
2.1. eAccessible

3. Semàfors acústics
Més informació

4. Serveis de transport adaptat
4.1. Autocars interurbans adaptats
4.2. Renfe
4.3. Aeroport Lleida-Alguaire
4.4. Autobusos urbans
4.5. Servei de Taxi Adaptat

5. Aparcament per a persones amb discapacitat
5.1. Targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat
5.2. Reserva de places d’aparcament per a persones beneficiàries de les targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat
5.3. Senyalització de places d’aparcament per a persones amb discapacitat

6. Ajuts per al vehicle
6.1. Exempció de l’impost de circulació municipal
6.2. Ajuts per l'adquisició i  l’adapció d’un vehicle
6.3. Ajuts al transport adaptat col·lectiu
6.4. Reducció de l’IVA en la compra d’un vehicle especial i/o adaptat
6.5. Obtenció o reconversió del carnet de conduir i adaptació del vehicle

7. Ajuts per al transport adaptat
7.1. Convocatòria de subvencions municipals per al transport adaptat a la ciutat de Lleida
7.2. Ajuts al transport per assistir a serveis determinats
7.3. Servei de transport adaptat privat “Porta a porta”

8. Autoescoles amb vehicle accessible
Més informació

B. HABITATGE I FOMENT DE L’AUTONOMIA PERSONAL

1. Ajuts tècnics
1.1. Centre de recursos per a l’autonomia personal, la prevenció de la dependència i la vida independent, (CRAPVI)
1.2. Centre per a l’autonomia personal, (SIRIUS)
1.3. Serveis de préstec d’ajuts tècnics, (CREU ROJA)
1.4. Centre Neurorehabilitador Miquel Martí i Pol ( FEM)

2. Ajuts per a l’autonomia a la pròpia llar
2.1. Programa de Suport per a l’autonomia a la pròpia llar. Convocatòria PSALL
2.2. Ajuts específics per a persones amb discapacitat

3. Promocions obres noves
Més informació

4. Oficina Local d’Habitatge (OLH)
Més informació

5. Ajuts per a l’habitatge
Més informació

6. Altres serveis especialitzats per a les persones amb discapacitat
6.1. Serveis per a persones amb discapacitat intel·lectual
6.2. Serveis per a persones amb discapacitat física
6.3. Serveis per a persones amb discapacitat sensorial
6.4. Serveis per a persones amb discapacitat derivada de malaltia mental

C. EDUCACIÓ I FORMACIÓ

1. Escoles bressol municipals
Més informació

2. Educació obligatòria
Més informació

3. Serveis especials en l’àmbit educatiu
3.1. Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç ( CDIAP)a Lleida
3.2. Equips d’assessorament i orientació psicopedagògica ( EAP) a Lleida
3.3. Centres d’educació especial
3.4. Servei de teràpia ocupacional
3.5. Programes de formació i inserció

4. Subvencions a entitats privades, sense ànim de lucre, per a la realització d’activitats dirigides a l’alumnat amb necessitats específiques (suport educatiu i compensació de desigualtats en l’educació)
Més informació

5. Campanyes de sensibilització escolar sobre el món de les discapacitats
Més informació

6. UdLxTothom. Universitat de Lleida
Més informació

7. Reserva de places per a estudiants universitaris amb discapacitat
Més informació

8. Matrícula gratuïta en estudis universitaris i màsters per alumnes amb discapacitat
Més informació

9. Ajuts per a una educació inclusiva
Més informació

D. LLEURE, CULTURA I ESPORT

1. Instal·lacions esportives municipals
Més informació

2. Descomptes en les piscines municipals
Més informació

3. Activitats esportives d’integració
3.1. Escoles municipals d’esport adaptat
3.2. Activitat esportiva adreçada a persones amb discapacitats
3.3. Federacions d’esports adaptats a Lleida

4. Apropa cultura
Més informació

5. Art Adaptat per a persones amb discapacitat
5.1. Centre d’Art La Panera de Lleida

6. Avantatges de la targeta acreditativa de discapacitats
Més informació

7. Activitats d’oci i lleure
Més informació

E. INSERCIÓ LABORAL

1. Centres Especials de Treball, (CET)
Més informació

2. Servei d’orientació i integració laboral
2.1. Servei ocupacional d’inserció (SOI) per a persones amb discapacitat
2.2. Institut Municipal d’Ocupació(IMO). Servei d’integració laboral
2.3. ASPID, servei d’integració laboral
2.4. Servei integra XXI. Associació  Down
2.5. Programa INCORPORA de l’Obra Social “La Caixa”
2.6. Programa INSERTA de la Fundación ONCE
2.7. Programa POR TALENTO de la Fundación ONCE

3. Ajudes per a la contractació de persones amb discapacitat
3.1. Grup mixt de Responsabilitat Social de l’Ajuntament de Lleida
3.2. Ventatges per a l'empresa per la contractació de persones amb discapacitats
3.3. Ajuts individuals d’accessibilitat per a la feina (Fundación ONCE)

F. PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ

1. Consell Municipal Lleida Social

1.2Taula Sectorial de Treball de persones amb diversitat funcional.
Més informació

2. Protocol d’accessibilitat als actes públics municipals de Lleida
Més informació

3. Servei municipal “T’ajudem a anar a votar”
Més informació

5. Convocatòria municipal de subvenció per a projectes adreçats a persones amb discapacitats i/o dependència
Més informació

6. Premis Candi Villafañe
Més informació

7. Programa @LLERT
Més informació

8. Reglament de Participació ciutadana
Més informació

9. Utilització centres cívics i locals socials municipals
Més informació

10. Accions formatives de la Regidoria de participació ciutadana, drets civils i cooperació per a les entitats de Lleida
Més informació

11. Disposar de la web pròpia, en el portal d’entitats “ LleidaP@RTICIPA”
Més informació

12. Alta i modificació de les dades al Registre Municipal d’entitats de Lleida
Més informació

13. Sindicatura de Greuges de l’Ajuntament de Lleida
Més informació

14. Bústia de suggeriments, informacions i queixes de l’Ajuntament de Lleida
Més informació

G. ATENCIÓ SOCIAL I SANITÀRIA

1. Reconeixement del grau de discapacitat
Més informació

2. Serveis Bàsics d’atenció social municipal
Més informació

3. Atenció a les persones amb reconeixement de dependència
Més informació

4. Incapacitacions i tuteles
Més informació

5. Atenció sociosanitària
5.1. Centres d’atenció primària de Salut a Lleida
5.2. Mapa de recursos de salut mental a Catalunya
5.3. Centres de salut mental infantil i juveni ( CSMIJ) a Lleida
5.4. Centres Salut mental per a adults ( CSMA) a Lleida
5.5. Centres de dia de salut mental de Lleida
5.6. Centre neurorehabilitador d’atenció sociosanitària de caràcter multidisciplinar

Altres recursos per a la salut

6. Centres de valoració i atenció a les persones amb discapacitats
6.1. Centre d’atenció a les persones amb discapacitat, CAD
6.2. Institut Català d’Assistència i Serveis Social, ICASS
6.3. Institut Nacional de la Seguretat Social, INSS

H. PRESTACIONS, PENSIONS I AJUTS ECONÒMICS

1. Tipus de prestacions i ajuts
1.1. Prestacions i pensions

2. Prestacions contributives
2.1. Prestació contributiva de la seguretat social per incapacitat laboral permanent
2.2. Prestacions exclusives per accident de treball o malaltia professional
2.3. Prestacions contributives de la seguretat social. Pensió orfandat
2.4. Prestacions contributives de la seguretat social a favor dels familiars

3. Prestacions no contributives
3.1. Prestació no contributiva: per fill/a menors i acollits a càrrec
3.2. Prestació no contributiva: per invalidesa

4. Altres
4.1. Pensió d’assistència FAS ( Fons d’Assistència Social)
4.2. Prestació de l’assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa, (SOVI)
4.3. Prestació derivada de la Llei d’Integració Social de minusvàlids (LISMI)

5. Ajuts econòmics
5.1. Reduccions i deduccions en la declaració de la renda
5.2. Ajudes de la Fundación ONCE
5.3. Subvencions socials del Centre Auditiu GAES
5.4. Bo social Movistar
5.5. Bo social Llum
5.6. Bo social GAS NATURAL FENOSA
5.7. Bonificació per a l’ampliació dels trams de cànon social de l’aigua

6. Prestacions vinculades al reconeixement de Dependència
6.1. Prestació econòmica vinculada al servei per a persones en situació de dependència
6.2. Prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar i suport als/ a les cuidadors/es no professionals per a persones amb dependència

I. FEDERACIONS, ASSOCIACIONS I ENTITATS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT A LLEIDA

Més informació

J. NORMATIVA

Més informació

K. CONTACTA AMB NOSALTRES

Més informació

Carrer Tallada 34, 1r
25002 - Lleida
Tel: 973 700 306
serveispersonals@paeria.cat

La Paeria - Ajuntament de Lleida